SHRINK SLEEVE PROCESSING MACHINE

Rotogravure “Ten Colors Printing” (Gravure Printing)

ระบบการพิมพ์กราเวียร์ (Gravure Printing) มีดังนี้
 • สามารถรองรับงานพิมพ์ได้สูงสุดถึง 10 สี
 • มีความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการพิมพ์
 • คุณภาพงานพิมพ์มีความละเอียดสูง คมชัด สีสันสวยสดใส

HP Indigo 6900 Digital Press (Digital Printing)

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)
 • High Quality : ภาพพิมพ์มีคุณภาพสูง สีสันสดใส มีความละเอียด
 • Print on Demand : สามารถสั่งพิมพ์จำนวนน้อยได้ และสามารถพิมพ์งาน
  เพื่อใช้เฉพาะเทศกาล หรือการจัด Event ต่างๆ
 • Cost Effective : สามารถสั่งงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยงบประมาณที่ต่ำมาก
  เพื่อทดสอบตลาด (Market Survey) ในช่วงแรกได้
 • Personalization : สามารถพิมพ์งานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ภาพบุคคล
  เหมาะสำหรับใช้ทำการตลาดแนวใหม่
 • Fast Turnaround : สามารถพิมพ์งานเร่งด่วน เพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่
  ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • งานพิมพ์ดิจิตอล : สามารถพิมพ์สีเงินและสีทองได้