About Sleeve Label

ฉลากสำคัญอย่างไร

ฉลากสินค้าไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เสมือนเป็น “ คนขายไร้เสียง” เพียงอย่างเดียว ยังสร้างความสวยงามโดดเด่น และเพิ่มความพรีเมี่ยมให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ


ฉลากหดรัดหรือฟิล์มหด (Shrink Film หรือ Sleeve Label) เรียกตามคุณสมบัติของฟิล์มนั่นเอง กล่าวคือ มันจะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน วัสดุที่ใช้ทำฟิล์มหด ได้แก่ พลาสติกที่โมเลกุลถูกทำให้เรียงตัวกันในระหว่างการผลิตฟิล์ม การใช้งานมีวิธีการง่ายๆ ด้วยการนำฟิล์มดังกล่าวมาทำเป็นท่อ แล้วสวมครอบสินค้าอย่างหลวมๆ จากนั้นนำไปผ่านลมร้อนซึ่งได้มาจาก เครื่องเป่าผมธรรมดา หรืออุโมงค์ร้อนก็ได้ ขึ้นกับขนาดของสินค้าและความเร็วที่ต้องการ เป็นผลให้ฟิล์มหดตัวและรัดแน่นกับสินค้าที่สวมอยู่


คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหดนั้นคือ สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความโดดเด่น และดึงดูดการซื้อสินค้า รวมถึงสามารถพิมพ์รูปภาพ ข้อความ และสามารถใช้สีสันได้ตามความต้องการ


Benefits of Shrink Sleeves (ประโยชน์ของฉลากหดรัด)

  • 360 ° Label เพราะ Shrink Sleeve Label เป็นฉลากที่สามารถหดรัดเข้าได้กับบรรจุภัณฑ์ในทุกรูปร่าง ดังนั้นเราสามารถพิมพ์ลวดลาย รูปภาพ รวมถึงข้อความต่างๆ ลงบนฉลากได้อย่างเต็มพื้นที่ต่างกับฉลากประเภทอื่น ซึ่งอาจติดข้อจำกัดในการติดลงบนบรรจุภัณฑ์
  • Contours to Special Shapes ด้วยคณสมบัติของ Shrinkfilm ที่สามารถหดรัดกับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก ทำให้ขวดมีรูปร่างพิเศษ สามารถหดรัดได้
  • Temper – Evident (Capseal Safety) ป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ และรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค
  • Increases Recyclability ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยสามารถแยกขยะเพื่อนำขวดมา Recycle ได้
  • Moisture Resistant ด้วยคุณสมบัติของ Shrinkfilm เมื่อสัมผัสกับน้ำ ก็ไม่ทำให้ฉลากฉีกขาดยังคงรูปลักษณ์ให้สวยงามอยู่เหมือนเดิม
  • Reduce Bottle Stock ช่วยลดจำนวนการเก็บของขวด ให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่ได้
  • Abrasion Resistant ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สีด้านในของฉลาก ช่วยป้องกันรอยขูดขีดรักษารูปภาพ ข้อความและสีสัน ให้คงอยู่